HABE-szakértői pályázat feltételei

1. A (TIT) Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület (HABE) a politikatudomány, a hadtudomány, illetve a biztonsággal és biztonságpolitikával foglalkozó más tudományok szakmai színvonalának emelése és az Egyesület tagjai szakmai tevékenységének elismerése érdekében megalapítja a "HABE-szakértője" címet.

2. A cím elnyerésére pályázhatnak az Egyesület tagjai, akik legalább öt éve az Egyesület tagjai és nincs tagdíjelmaradásuk.

3. A cím elnyerésének feltételei:

- elméleti-tudományos felkészültség (megfelelő diploma)
- szakmai-tudományos tapasztalat (min. 10 év)
- bizonyított előadói és publikációs tevékenység (az utóbbi 10 év)
- az Egyesület tevékenységében való aktív részvétel
- a pályázati díj (3000 Ft) befizetése

4. A cím elnyerésére a jelentkezők csak az Egyesület által kiadott pályázati nyomtatvány kitöltésével pályázhatnak, amelyet az Egyesület irodájában kell benyújtani levélben vagy személyesen (nyomtatvány a HABE-irodában szerezhető be)

5. Az irodavezető a beérkezett pályázatokat nyilvántartásba veszi és az Elnökség elé terjeszti.

6. A beérkezett pályázatokat az Elnökség áprilisi ülésén bírálja el, döntéséről a Közgyűlést tájékoztatja (az Elnökség limitálhatja az egy évben kiadható címek számát).


7. Az a személy, aki a címet elnyerte, jogosult szakértői minősítését a tudományos közéletben a szokásos módon (pl. névjegyen, önéletrajzában, stb.) "HABE-szakértő" szöveggel feltüntetni.

8. Az Elnökség a szakértők névjegyzékét, a szakértők által megadott elérhetőségekkel és kutatási területekkel - a szakértő hozzájárulásával - az Egyesület honlapján feltünteti. Az érdeklődők számára a szakértők névsorát megadja, illetve kiajánlja.

9. A szakértői cím a visszavonásig érvényes és a szakértő mindaddig jogosult használni, ameddig tagsági viszonya az Egyesületnél fennáll. A tagsági viszony megszűnésével a szakértő neve törlésre kerül a szakértői jegyzékből, a törlés tényét az Elnökség az érintettel írásban közli és azt az Egyesület honlapján megjelenteti.

10. A szakértői névjegyzékből való törlés az Elnökség hatásköre, amely élhet jogával minden olyan helyzetben, amikor a szakértő szakmai tevékenységével kapcsolatban súlyos, bizonyítható kifogások merülnek fel, magatartása eltér a tudományos közéletben elfogadott általános normáktól, illetve az Egyesület szakmai és társadalmi megítélésére nézve károsak. A döntéssel kapcsolatban - írásban - az Egyesület elnökéhez lehet fellebbezni, aki a panasz kivizsgálására bizottságot hoz létre, és annak javaslatát újra az Elnökség napirendjére tűzi.

11. A szakértő tanácsadói tevékenységét saját nevében végzi, de etikai felelősséggel tartozik a "HABE-szakértő"-i cím méltó megbecsüléséért. A szakértő és a megbízó közötti jogviszonyban az Egyesület semmilyen szerepet nem tölt be.

12. A szakértői cím pályázati kiírásának megváltoztatására az Elnökség jogosult, amelyről tájékoztatnia kell az Egyesület tagjait.

13. Az Elnökség évente egy szakértői címmel rendelkező tagját pénz- vagy tárgyjutalom elismerésben részesítheti.

(Elfogadva az Elnökség 2003. május 9-i ülésén)