2010. évi beszámoló

A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület (TIT HABE) 2010-es tevékenysége – bár nem a megszokott intenzitással és színvonalon folyt – szerves folytatása volt eddigi sokoldalú munkánknak. Az országgyűlési és önkormányzati választások okán lebénult, majd tétova útkereső politika a hatalmi tényezők bizonytalanságait okozta, alapvetően hozzájárult a civil szféra kezdeményezéseinek elutasításához, a pályázati rendszerek, következésképp a TIT HABE-hez hasonló civil szervezetek működésképtelenségéhez. Egyesületünk tevékenysége – ha „takaréklángon” is, de – biztosította a folytonosságot, nem került a több ezer non-profit szervezet csőd-közeli állapotába.

Egyesületünk megalakulása óta nagy jelentőséget tulajdonít az időszerű biztonság-biztonságpolitikai kérdések tudományos igényű kutatásának, azok eredményei többirányú – konferenciák, oktatás, lakossági fórumok, kiadványok formájában történő, országos jellegű – hasznosításának. Az elmúlt évben – a hagyományos, több éve futó kutatások mellett – az első magyar EU-elnökség biztonságpolitikai aspektusai és a közigazgatás átalakításával összefüggő védelmi igazgatási rendszer korszerűsítéséből fakadó biztonságpolitikai vonatkozások jelentettek fontos kutatási területeket. Mindkét kutatási téma eredményeit az oktatásban, kiadványban és lakossági fórumok keretében hasznosítottuk.

Tudományos életünk eredményességét jelzi, hogy az OKF mellett 2010 nyarán megalakult Polgári Védelmi Tanácsadó Testület tagja lett dr. Vámosi Zoltán, 2011. februárjában az OKF Tudományos Tanács tagja pedig dr. Bognár Balázs. Mindkét felkérés a TIT HABE eddigi tudományos tevékenységének elismerése.

Hasonlóképpen elismerésként kell értékelnünk szakértőink felkéréseit előadások megtartására különböző fórumokon: dr. Endresz Ernő és dr. Bognár Balázs a ZMNE-en szervezett különböző fórumokon, dr. Vámosi Zoltán a polgári védelem 75. jubileumi konferenciáján a Várban, a MATASZ országos értekezletén és a Legfelsőbb Bíróságon tartottak előadásokat.

A 2010-es évben is – korábbi gyakorlatunknak megfelelően – több konferenciát terveztünk, amelyek közül mindössze egy konferencia került megtartásra a ZMNE Védelmi igazgatási tanszékkel közös szervezésben. Más tervezett konferenciáink a közéleti-politikai bizonytalanság áldozatai” lettek: megszűnt a Rendőrség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanács, így elmaradt a Magyarország schengeni tapasztalatai III. konferencia, a hazafias-honvédelmi nevelés témakörében tervezett konferencia pedig hivatalos partner (HM/VK) hiányában került elnapolásra (?). Az Integráció és biztonság (Az EU-elnökség biztonságpolitikai aspektusai) elnevezésű konferencia ez év áprilisában kerül megrendezésre. Az elmaradások okai között – az együttműködő partnerek hiánya mellett – az anyagi fedezet hiánya is komoly tényezőként szerepelt.

Kutatásaink eredményeként került összeállításra és publikálásra – a ZMNE Védelmi igazgatási tanszék megrendelése és támogatása alapján – A BIZTONSÁGRÓL – FIATALOKNAK című, a felsőoktatás hallgató számára készült kiadvány, amely immár 11. az önálló kiadványaink (és  a 15  Biztonságpolitikai füzetek) sorában.

A tudományos ismeretterjesztés területén hasonló gondokat jelentett a költségfedezet hiánya: a fenti előadásokon kívül egyetlen lakossági fórumra nem került sor annak ellenére, hogy röviddel a kormányváltást követően levelet írtunk és személyes találkozókat kértünk a HM vezetőitől (parlamenti államtitkár, kabinetfőnök, valamint a Stefánia új ügyvezetője), hogy segítsék korábbi rendezvényeink (roadshow a MH alakulatainál, lakossági fórumok a HEMO-k közreműködésével) megszervezésének és folytatásának az anyagi lehetőségeit biztosítani.

A Pécs-Orfűn megrendezett EFOTT-on való részvételünk egy kis vigaszt jelenthet tehetetlenségünk miatti tétlenségünk feletti elkeseredésünkben. Az Ifjúsági Tagozat aktivistái „hozták formájukat”, és színes programjaikkal segítették tevékenységünk népszerűsítését a felsőoktatási hallgatók között (Beszámoló a honlapon).

Nem tudtunk eredményt produkálni az oktatás területén sem. Egyrészt nem tudtuk folytatni az MH alakulatainál bevált és igényelt oktatási napok szervezését a támogatás hiánya miatt, másrészt – a pedagógusok továbbképzési keretének megvonása, illetve a közigazgatás küszöbön álló átszervezése miatt – teljes mértékben kilátástalanná vált a pedagógusok és az informatikai biztonsági menedzserek továbbképzéseinek a megszervezése. Ráadásul 2011-ben mindkét akkreditált programunk érvényességi ideje lejár.

Hasonló módon eredménytelenek voltak a NATO- és EU-tagságra pályázó szomszédos országok rendvédelmi szervek vezetőinek felkészítésére – Schengen-témában – tett kísérleteink az IRM/BM-el kötött együttműködési megállapodás alapján. A MeH-el közösen előkészített felkészítési rendszer a biztonságkultúra témakörében – a hatalomváltás miatt – szintén parkoló pályára került. A folytatás kilátásai sem biztatóak.

Az egyéb oktatási formák közül – költségfedezet hiányában – nem tudtuk megszervezni a felsőoktatási intézményekben folyó speckollokat, így egy hosszú együttműködési folyamat szakadt meg a Debreceni és a Miskolci Egyetemek vonatkozásában. Kezdeményezéseink a középiskolások Katonai alapismeretek c. tantárgy és a felsőoktatási hallgatók Honvédelmi ismeretek c. tantárgy oktatásában való részvételünket illetően az elmúlt évben nem járt gyakorlati eredménnyel.

A tudományos ismeretterjesztés területén hasonló gondokat jelentett a költségfedezet hiánya. A fentiekben említett előadások – az együttműködés fenntartása érdekében – térítésmentesen kerültek megtartásra. A nyugállományúak és tartalékosok részére sem tudtuk folytatni az elmúlt években szervezett lakossági fórumok megtartását. Egyetlen pozitívum a Pécs-Orfű térségében megtartott EFOTT-on való hagyományos részvételünk, ahol az Ifjúsági Tagozat aktivistái színvonalas rendezvényekkel (előadások, beszélgetések, vetélkedők) és kiadványaink terjesztése révén öregbítették Egyesületünk hírnevét (beszámoló a honlapon). Ezt egészítette ki az év tavaszán a győri Krúdy Gyula középiskolában szervezett ifjúsági fórum- és vetélkedő.

A publikáció és kiadványozás területén eredményesebb munkáról számolhatunk be: az előző évben VÁLSÁG ÉS BIZTONSÁG (A globális pénzügyi és gazdasági válság biztonságpolitikai aspektusai) címmel szervezett tudományos konferenciánk anyaga kiadásra került. A ZMNE Védelmi igazgatási tanszék megrendelésére és támogatásával elkészült A BIZTONSÁGRÓL – FIATALOKNAK című tanulmánygyűjtemény. Mindkét kiadvány az Egyesület irodájában beszerezhető.

Belső és külső kommunikációs tevékenységünket jelentős mértékben segíti, növeli Egyesületünk társadalmi megismerhetőségét a honlapunk (www.habe.hu) őszi korszerűsítése, amely – Dr. Oszti Judit technikai vezetésével – színvonalas, tartalmas, sokszínű képet ad Egyesületünk tevékenységéről. Köszönet érte Juditnak és csapatának.

Együttműködő partnereink sorában is lényeges változások mentek végbe az elmúlt évben. A korábban megszűnt Határőrség Tudományos Tanácsa után megszűnt a RTTIT, amellyel rendszeres kapcsolatunk volt. A ZMNE-en belül a Társadalomtudományi Intézettel van eredményes együttműködés, ugyanakkor az egyetemi szintű kapcsolattartási igény nem kölcsönös – az egyetem részéről. Legeredményesebb együttműködést a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel (MPVSZ) valósítottuk/valósítjuk meg, amely komplex biztonságpolitikai felfogásunk részeként igényli elméleti és gyakorlati tevékenységünket. Ennek gyakorlati megvalósulását a védelmi igazgatási és polgári/katasztrófavédelmi felkészítés programjában való aktív részvételünk bizonyítja. Esetleges a HM-mel és a KüM-mel való együttműködésünk, pályázataink és kezdeményezéseink vegyes fogadtatásra találnak.

Belső szervezeti életünk alapdokumentumaink előírásainak megfelelően zajlott, elnökségi ülések negyedévenként – formálisan és informálisan, az internet felhasználásával, költségkímélés miatt – kerültek megtartásra. Eredményesen működik a 2009. évi közgyűlésen megválasztott Felügyelő Bizottság. Személycsere történt az irodavezetői munkakör ellátásában: Marika betegsége miatt az Egyesület irodai működtetését Dr. Bognár Balázs látja el 2010. augusztus óta. Szervezés-technikailag lényeges módosításokat eszközöltünk: az Iroda működését és a belső-külső kommunikációt digitális formában és eszközökkel biztosítjuk.

Tagságunk létszáma alig változott annak ellenére, hogy a Facbook-on egyre többen regisztrálják ismerősként magukat. Sajnos – anyagi lehetőségek hiányában –, nem tudunk vonzó programokat szervezni annak ellenére, hogy a fiatalok számára igyekszünk bizonyítási/szereplési (konferencia-előadó, lakossági fórumon előadó, publikáció stb.) lehetőségeket biztosítani. Az utánpótlás a fiatalok köreiből szerveződhet, de változatlanul szükség van tapasztalt szakértőkre, rutinos előadókra.

Gazdasági helyzetünk rendkívül bizonytalan volt az elmúlt évben – mint arról fentebb már szóltunk –, amely alapvetően a sikertelen ill. ki nem írt, bizonytalan pályázati tevékenység miatt alakult ki. „Pénzügyi helyzetünk nagyon gyenge (369 eFt), ami az esetleges pályázatok önrész-igazolása miatt fontos elsősorban. És pályázat, egy sincs a láthatáron…” – szól a 2010. szeptember 20-i Elnökségi tájékoztató. A helyzet azóta alig változott valamit. A legfontosabb feladat számunkra a működőképesség fenntartása, és ez eddig – nem kis gondok és takarékoskodás révén – sikerült, elmaradt tartozásaink nincsenek.

Nem sikerült ugyanakkor előre lépni az adó 1%-ának átutalása tekintetében (a kérésünket és adószámunkat most feltettük honlapunkra, talán eredményesebb lesz). A 2010. év működési feltételeit alapvetően a ZMNE Védelmi igazgatási tanszékkel kötött együttműködési megállapodás biztosította. Sem a HM-től, sem a KüM-től nem nyertünk támogatást pályázatok révén (bővebben lásd a Közhasznúsági jelentést).

Összességében: a TIT HABE 2010. évi tevékenysége rendkívül nehéz – társadalmi-politikai és anyagi – körülmények között szerveződött. Legfontosabb feladatunk volt a működőképesség fenntartása és a megelőző tizennégy év hagyományainak a folytatása, szellemi potenciálunk és kapcsolati tőkénk megőrzése – ennek érdekében az elsők között léptünk, még talán túlzottan korán is, az új (HM) hatalmi tényezők felkészülése előtt. A készülő hatalomváltás – az országgyűlési és önkormányzati választások okozta bizonytalanság miatt – megbénította az állami szervezetek civil társadalom iránti megértő és támogató magatartását, ami a civil szervezeteket működőképességük határára sodorta. A TIT HABE – eddig – túlélte a válságot, az ez évi kilátásai – áldozatok, megalázkodás és pitizés árán – biztatóbbak.

Budapest, 2011. április 8.

Közgyűlés

Megjegyzés: A 2010. évi Beszámolót és a Közhasznúsági jelentést, valamint a 2011. évi Cselekvési Programot, és a 2011. évi Költségvetést a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.