2012. évi beszámoló

Egyesületünk az elmúlt évben működésének 17. évébe lépett. Végigtekintve a több mint másfél évtizedes tevékenységünket, a 2012. év aránytalanul „szerénynek” minősíthető, amelynek legfőbb oka az anyagi ellehetetlenülés, illetve ebből fakadóan a korábbi kapcsolatok, partnerek, a közhasznúsági szolgáltatásaink „fogyasztóinak” (iskolák, pedagógusok, közigazgatás stb.) bizonytalan társadalmi-politikai és egzisztenciális helyzete.

 . A pályázati rendszerből „csordogáló” támogatás – nagy nehézségek árán és tagi kölcsönök igénybevételével – a létfenntartásra volt éppen elegendő. Következésképp az elmúlt évi tevékenységünk lényegesen elmaradt a korábbi időszak tevékenységétől mind tartalmában, mind hatékonyságában, azonban az összhangban volt vállalt közhasznú kötelezettségeinkkel.

A tudományos kutatás területén – korábbi gyakorlatunknak megfelelően – a hagyományos biztonsági/biztonságpolitikai témák mellett elemzéseket folytattunk az újszerű biztonsági témákról: a társadalmi párbeszéd lehetőségei a biztonságról és a honvédelemről a lakosság felkészítése és biztonságkultúrájának alakítása érdekében, az ipari és kritikus infrastruktúrák védelme. Az első témában az Egyesületünk által 2008-ban – a Miniszterelnöki Hivatallal, a Honvéd Vezérkarral és számos állami és civil szervezettel közösen elindított projekt eredményeit kívántuk folytatni, amikor kezdeményeztük szakértői konferencia összehívását és egy kiadvány összeállítását, keresve a Honvédelmi Minisztérium egyetértését és támogatását. Kezdeményezésünk nem kapta meg a várt támogatást, következésképp eredményessége csak fél siker volt.

A kutatási eredmények többféle közhasznúsági tevékenységi formában hasznosultak: közös konferenciák, előadások, kiadványok formájában. Két konferencia megszervezésében és lebonyolításában vettünk részt az elmúlt évben: egyrészt Honvédelmi Nap keretében civil szakértői konferenciát szerveztünk az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola tanári állományával a biztonságról és a honvédelemről folytatandó társadalmi párbeszéd kérdéseiről (Vámosi, Radványi, Endresz), melyet informális szakértői konferencia követett a korábbi partnerszervezetek képviselőivel (december). Tapasztalatainkat kiadvány rögzíti BIZTONSÁG ÉS BIZTONSÁGKULTÚRA címmel. Másik konferencia (május) az OKF-fel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint neves vállalkozásokkal közösen szervezett, amely az országos iparbiztonsági kérdéseket elemezte (Vámosi, Bognár), több állami szerv és felsőoktatási intézmény szakmai képviselőnek részvételével.

A párbeszédről szóló konferencia anyaga – HM pályázati támogatással (400eFt) – önálló kiadvány formájában (Endresz, Vámosi) került publikálásra Biztonság és biztonságkultúra. TIT HABE, 2012 címmel, amely a többéves tapasztalatok bemutatása mellett ismerteti Egyesületünk tudományosan megalapozott véleményét a komplex biztonság megteremtésének és fenntartásának társadalmi feladatairól és felelősségéről, amely elképzelhetetlen a társadalom differenciált felkészítése nélkül.

Az Egyesület eddigi tevékenységében kiemelten sikeres és pozitív közhasznúsági tevékenységi forma, a tudományos ismeretterjesztés területén (lakossági fórumok formájában) – anyagi gondjaink miatt – nem tudtunk érdemi munkát végezni. Hasonlóan gondjaink voltak az oktatás/felkészítés és a felnőttképzés területein, ahol az oroszlányi Hamvas Béla középiskolában szervezett pedagógus-továbbképzés (48 fő részvételével) jelentette eddigi gyakorlatunk szinten tartását. A résztvevők oklevelet kaptak.

A biztonságpolitikai és honvédelmi ismeretterjesztés bevált formája Egyesületünk életében a TIT HABE Ifjúsági Tagozat aktív részvétele – immár hét éve – az EFOTT rendezvényein. Fiataljaink játékos formában népszerűsítik a komoly témák fogalmi rendszerét és összefüggéseit, segítik ezáltal a főiskolás és egyetemista fiatalok biztonságkultúrájának kialakulását. Kiadványaink, pólóink egyre népszerűbbek a fiatalok körében.

Sokirányú tevékenységünk a biztonság komplex megközelítéséből fakad, amelyet együttműködő partnereink széles skálája is bizonyít. A társadalmi-politikai változások, az új hatalmi prioritásokkal járó átalakítások nem kedvezetek a tudományos ismeretterjesztés érdekében végzett közhasznú tevékenységnek. Az átalakuló államigazgatási struktúra új prioritásai, a túlélés gondjaival küszködő szakmai civil szervezetek illetve azok tagságának megélhetési gondjai beszűkítették a TIT HABE korábban megszokott mozgásterét is. A szakmai szervezetekhez (honvédelmi miniszter, HM parlamenti államtitkára, Zrínyi Kft., EMMI oktatási államtitkára) küldött együttműködési ajánlataink csak egy  (a legutóbbi) esetben kaptak választ – megerősítve azt a benyomásunkat –, hogy „nincs szükségünk az Önök szakmai civil szervezetének tevékenységére, bármennyit dolgoztak is az elmúlt 16 évben közös dolgaink érdekében…”

A számos kudarc között jelentős motivációs hatása volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel újratárgyalt – még a ZMNE-mel 1998-ban aláírt dokumentum aktualizált változatát képező – együttműködési megállapodás, amely számos lehetőséget biztosít Egyesületünk számára mind a kutatás, mind az oktatás és egyéb területeken. Tárgyalásokat folytattunk a rendvédelmi dolgozók új képzési/továbbképzési rendszerében való részvétel (szinopszisok megküldése), valamint a Magyar Jogász Egyesület képviselőjével – együttműködés céljából. A fent említett HM és OKF mellett változatlanul pozitív kapcsolatokat ápoltunk a Külügyminisztériummal, amely pályázatai révén biztosított anyagi lehetőséget számunkra a tartalmi szakmai tevékenység és a működés területén.

Az Egyesület működési és tevékenységi feltételeinek mélypontja meghatározta szervezeti életünk lehetőségeit is. Az elmúlt évben végrehajtott lényeges váltás a digitális ügyintézésre, a működési költségek (bérleti díj, könyvelés, telefonhasználat, kommunikáció és postai költségek, utazások stb.) minimálisra csökkentése, az elnökségi ülések részbeni online szervezése elérte a lehetőségek határát. Rendezvényeinkre azon tagjainkat tudtuk mozgósítani, akik rendelkeznek internet-elérési lehetőséggel.

A fenti nehézségek és átszervezések ellenére a választott szervek működése (elnökség, FEB) rendszeres és demokratikus volt, nagy nehézségek árán is, de biztosították a TIT HABE alapszabály szerinti közhasznú működést. A tagság mobilizálása – az elérhetőség hiánya és a kevés rendezvény miatt – nem volt problémamentes. Az új társadalmi-politikai és szervezeti változásokhoz való alkalmazkodás, valamint az Egyesület tevékenységének megújítása érdekében elfogadott közgyűlési határozatnak megfelelően elkészült a TIT HABE új stratégiája, amely – támaszkodva az elmúlt tizenhét év eredményes és sokoldalú közhasznú tevékenységének tapasztalataira, a szakmai és társadalmi közvéleményben elért presztízsére – újabb elvek és lehetőségek felsorakoztatásával tett kísérletet Egyesületünk munkájának megújítására.

Tevékenységünk anyagi feltételei a kiszámíthatatlanság mellett rendkívül szerénynek bizonyultak. Nem sikerült előrelépni a tagdíjfizetés és az 1% vonatkozásában sem, annak ellenére, hogy a tavalyi Közgyűlés 3.000 ill. 1.500 forintra emelte az aktívak ill. a nyugdíjas és tanuló tagjaink éves hozzájárulását. A működés folyamatos fenntartása illetve a pályázatok önrészének biztosítása érdekében az elnökség tagjai (Bognár, Endresz, Vámosi) 200eFt tagi kölcsönnel járultak hozzá költségvetésünkhöz.

Az elmúlt év során négy áthúzódó (egy esetben 2011-2012 évekre – KüM 800), 2012-2013 vonatkozásában három (külügyminisztériumi ill. HM) pályázatot adtunk be közhasznúsági feladatok elvégzésére, melyek közül a HM-pályázat (400eFt) kétfordulós szakértői konferencia és egy kiadvány (BIZTONSÁG ÉS BIZTONSÁGKULTÚRA címmel) nyomdai költségeit, egy KüM-mös pályázat (900eFt) négy középiskolai Ifjúsági Fórum megszervezését biztosította A NATO EGY VÁLTOZÓ VILÁGBAN  címmel. Pedagógus-továbbképzés szervezésével 135eFt bevételt biztosítottunk költségvetésünk javítása érdekében (oroszlányi Hamvas Béla középiskola). A beszámoló időszakában költségvetésünk stabil, aktuális tartozásaink minimálisak. Az Egyesület vezető tisztségviselői az elmúlt évben sem vettek fel tiszteletdíjat. A részletes kimutatásokat a közhasznúsági jelentés tartalmazza.

Összességében a 2012-es éves tevékenységünk tartalmi és formai-módszertani színvonala – anyagi helyzetünk és a társadalmi partnerek bizonytalan, kiszámíthatatlan, ezért tevékenységünk iránt érdektelen, a saját túlélésüket preferáló döntéseik miatt – elmaradt a korábban megszokott teljesítmény szintjétől. A megszokott sokszínűség, a vonzó rendezvények hiánya miatt csökkent a tagság aktivitása és támogatása. Az Elnökség legfőbb feladatát, a túlélést és talpon maradást – a színvonalas és tartalmas rendezvények szervezése helyett, sok-sok áldozat és megalkuvás árán – teljesítette.


Budapest, 2013. május 27.