2011. évi beszámoló

A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület (TIT HABE) 2011. évi tevékenysége aszimmetrikus jelleggel bírt: az év első felében – pénzügyi lehetőségeink birtokában – aktív és jelentős tevékenységet folytattunk, az év második felében – pénzügyi lehetőségeink hiányában – a passzivitás volt a jellemző. Összességében elmondható, hogy – az Elnökség és a tagság aktivitásának csökkenése ellenére – Egyesületünk működése folyamatos volt működésének 16. évében is, talpon maradtunk, és fontos rendezvényeink révén jelen voltunk a biztonságpolitikával-hadtudománnyal foglalkozó szakmai civil szervezetek sorában.


Az elmúlt év tudományos kutatásai között kiemelt figyelmet kaptak az alábbi kérdések: a globális és regionális (európai) gazdasági és társadalmi változások biztonságpolitikai aspektusai, az „arab/észak-afrikai tavasz” világpolitikai hatásai, az új világrend kialakulásának sajátosságai a nemzetközi erőviszonyok átrendeződése következtében, az első magyar EU-elnökség biztonságpolitikai összefüggései, Magyarország biztonsági környezetének változásai, a hatalomváltásból fakadó hazai közigazgatási és jogszabályi változások védelmi igazgatásra és katasztrófavédelemre gyakorolt hatásai. A kutatások eredményei – másfél évtizedes tapasztalatainknak megfelelően – többféle módon hasznosultak: tájékoztatók, oktatások, konferenciák és kiadványok keretében.

2011-ben hat konferencia megszervezésében működtünk együtt más szakmai szervezetekkel. Az EU-elnökséggel kapcsolatos hármas feladat – konferencia, kiadvány és vetélkedő – kiemelt rendezvénye volt a 2011. április 1.-én (ZMNE, Zrínyi-terem) – a ZMNE Társadalomtudományi Intézettel közösen – INTEGRÁCIÓ ÉS BIZTONSÁG (Az EU-elnökség biztonságpolitikai aspektusai) címmel rendezett tudományos konferencia, amelyen a TIT HABE (Vámosi, Endresz) és a ZMNE TI (Beréti, Harai) szakértői mellett közreműködtek a Külügyminisztérium, a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a nemzetbiztonsági szervek szakértői. Az előadások érdekesek, színvonalasak és újszerűek voltak, hisz’ ilyen témáról még hazánkban senki nem szervezett konferenciát (kár, hogy Radványi Lajos nem vállalta a közvélemény és a szakma megítélésének szociológiai elemzését, a kormány uniós tevékenységét bemutató előadást). Sajnos, a tagság és az érdeklődők mozgósítása gyatrára sikeredett.

Újszerű közegben, a biztonság egy sajátos, mindennapos, élő összefüggéseivel gyakorlatban foglalkozó szakmai körben került sor a VI. Polgári Védelmi Kirendeltség-vezetők Országos Szakmai Konferenciájának megrendezésére Balatonföldváron (2011. március 16-18.), amelynek megszervezésében, színvonalas megtartásában és anyagi támogatásában vállaltunk aktív szerepet: három előadást tartottunk hazánk biztonsági környezetéről, a kritikus infrastruktúrákról és az állampolgári felelősségről (Vámosi, Bognár, Bonnyai). Hasonló témákban tartottunk nagy tetszéssel fogadott előadásokat négy megye (Győr-Sopron, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala) Védelmi Bizottsági zárt ülésein, ahol a megyei közgyűlések elnökei, a megyei kormányhivatalok vezetői mellett a megyei elit képviselői ismerkedhettek Egyesületünk tevékenységével, kiadványaival és szakértőink színvonalas előadásaival.

Tudományos kutatásaink eredményeiről szakértőink – a konferenciákon tartott előadások mellett – az év tavaszán megjelent kiadványban adtak számot INTEGRÁCIÓ ÉS BIZTONSÁG (Az első magyar EU-elnökség biztonságpolitikai aspektusai) címmel, amelynek publikálását az országos középiskolás vetélkedő döntőjéhez (2011. június 4.) igazítottuk – nem egészen egy hónap alatt, a konferenciát követően. Köszönet érte a szerzőknek, a tördelőnek és a nyomdának. A tartalmában érdekes és hézagpótló, küllemében színvonalas kiadvány olyan információkat és összefüggéseket tartalmaz, amelyek korábban ismeretlenek voltak a szakmai közönség számára is. A Széchenyi Könyvtárba eljuttatott köteles példányok feldolgozása hozzájárulhat tevékenységünk ismertségének bővítéséhez.

A tudományos ismeretterjesztés területén is eredményes munkáról adhatunk számot az elmúlt évben – döntően annak – első felében. A Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel – még 2010-ben – kötött együttműködési megállapodás és pályázat (3 millió forint) alapján, a HM Védelmi Hivatal támogatásával három hónap alatt 12 szakértőnk tartott 41 előadást 11 megyében. Újszerű kapcsolataink, térnyerésünk egy eddig mellőzött szakmai területen – ahol ilyen mennyiségű szakmai-biztonságpolitikai előadást és fórumot még civil szervezet nem tartott (ismereteink szerint) – azt bizonyítja, hogy van igény a színvonalas, igényes és hiteles tájékoztatásra még a „viszonylag tájékozott politikai és szakmai elit körében is. Az ország felében, kb. 3500 megyei (a fentebb említett megyei közigazgatási vezetők mellett a megyei rendőr-főkapitány, ÁNTSZ, Vízügy, Kiegészítő- és Toborzó Iroda stb. vezető munkatársai) és település szintű vezető (polgármester, jegyző) ismerte meg a TIT HABE nevét és tevékenységét, kiadványait, hitvallását és szakmai színvonalát, több helyi TV és sajtó tudósított előadásainkról és tevékenységünkről. Volt olyan megye (Somogy), ahol egy egész oktatási nap ált rendelkezésünkre. Köszönet illeti szakértőink felelősségteljes munkáját (Bognár, Bonnyai, Endresz, Bódi, Vámosi). Alapozva kapcsolatainkra és szakmai elismertségünkre ezen a területen van mi keresnünk a jövőben is (beszámolók a honlapon).

Különös elismerést váltott ki előadásaink magas színvonala, előadóink felkészültsége, a mondanivaló újszerűsége, aktuális tartalma, a rendszerszemlélet és érthetőség, a látványosság (Ppt.-os alkalmazás), a helyi, országos, európai és globális összefüggések bemutatása. A résztvevők többet tudás igényének – ami a tudományos ismeretterjesztés lényege és hivatása – megfogalmazódása nyomán született az a kezdeményezésünk, hogy mondanivalónkat írott formában is juttassuk el hozzájuk. Előkészületben van a HM Védelmi Hivatal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által támogatott kiadvány valamennyi települési, megyei önkormányzat és országos államigazgatási szerv részére Magyarország és a megújuló védelmi igazgatás címmel, melyben két szakértőnk (Bódi és Vámosi) tanulmánya kap helyet. A TIT HABE és az MPVSZ együttműködésében, valamint a HM VH és az BM OKF közreműködésével megvalósított védelmi felkészítés/felnőttképzés keretében megtartott előadásaink, tájékoztatóink és fórumaink – megítélésünk szerint – hozzájárultak az érintett megyék (11) (hon)védelmi, polgári és katasztrófavédelmi szakértőinek és felelős vezetőinek korszerű elméleti és módszertani felkészítéséhez, az újszerű biztonsági kihívások és kezelésük formáinak megismeréséhez, a lakosság differenciált tájékoztatása szükségességének megértetéséhez. Elősegítették a polgármesterek és a jegyzők, valamint szakértők szemléletmódjának pozitív irányú alakulását, közvetett módon a lakosság ismereteinek, biztonságérzetének és biztonságkultúrájának a fejlesztését. Ennek a következetes tájékoztató és tudományos ismeretterjesztő tevékenységünknek a pozitív megítélését tükrözi az alapvető jogok biztosának Jelentése (AJB-810/212. sz. ügyben) a polgári és katasztrófavédelem társadalmi hasznosságát illetően, amikor így fogalmaz: „A felkészítés során fontos szerepe van azoknak a civil szervezeteknek, amelyek mérvadó szakmai tudásbázist képviselnek, önkéntes alapon, az állami rendszertől eltérő forrásokból, más csatornákon keresztül kerülnek kapcsolatba a lakossággal… A Magyar Vöröskereszt, a TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület… (kiem. tőlem) hozzájárulnak a lakosság önvédelmi képességének növeléséhez.” (A HM-től soha nem kaptunk egyetlen szó elismerést sem…)

Ugyanakkor 2011 végén hatályát vesztette két kevésbé eredményes akkreditált felnőttképzési programunk – A 21. század kihívásai az oktatásban (A biztonság időszerű pedagógiai-módszertani kérdései) – nyt. szám: AI/4743/2006 pedagógus-továbbképzési program, valamint az Informatikai biztonsági menedzser – azonosító szám: A/1/2008) címmel.

A tudományos ismeretterjesztés sajátos, lassan hagyományossá váló tevékenységi formánk a fiatalok körében végzendő játékos tájékoztató munka, a táborozás és vetélkedők szervezése. A TIT HABE Ifjúsági Tagozat 2011-ben is részt vett a soros EFOTT rendezvényein (2011. július 12-17. között Szolnok, Tiszaliget). A hagyományosan jól szervezett ifjúsági táborozás keretében előadások, tájékoztatók, szakmai találkozók (hagyományosan Endresz részvételével) vetélkedők, szellemi totók stb. formájában ismerkedtek a főiskolás és egyetemista fiatalok a biztonság-biztonságpolitika időszerű kérdéseivel, a honvédelem és hazafiság összefüggéseivel, népszerű kiadványainkkal – öregbítve Egyesületünk hírnevét a fiatalok körében (beszámoló a honlapon). A jövőben szélesíteni célszerű a fiatalok körében végzendő népszerűsítő tevékenységet, főleg annak tükrében, hogy az új tantervi követelmények között szerepel a hazafiságra nevelés feladata is. Talán célszerű újraindítani – a fent említett – pedagógus-továbbképzési programunkat is?

Lényegesen nagyobb kihívást jelentett számunkra az első magyar EU-elnökség témájában meghirdetett kétfordulós országos középiskolai vetélkedő megszervezése, hisz’ alig egy hónap állt rendelkezésünkre – a Külügyminisztérium pályázati eredményeinek megismerése és az év végi vizsgák között. Ebben – az együttműködő partnerek (KüM, HM, HIM, HM Média Kft., MPVSZ, BM OKF) mellett – nagy segítséget jelentett az Ifjúsági Tagozat lelkes csapata, amely mind az előkészítésében, mind a lebonyolításban úttörőszerepet vállalt (Bognár, Németh, Bonnyai és mások). A pályázat elfogadtatása a KüM-mel (2.078eFt-os támogatás), a fentiekben említett kiadvány megjelentetése, az iskolák mobilizálása (a közel 800 megkeresés és a döntős csapatok biztosítása) – a 2009-ben NATO-témában megrendezett hasonló vetélkedő tapasztalatainak a felhasználásával is – nem kis feladatot jelentett a szervezőknek (képes beszámoló a honlapon).

A vetélkedő egészéről alkottak véleményt a csapatok felkészítő tanárai, akik egy Értékelő lapot töltöttek ki az előkészítés és megvalósítás tapasztalatainak a megítéléséről. Hasonló véleményeket fogalmaztak meg – az együttműködő szervezeteket képviselő szakértőkből álló – zsűri tagjai is, akik alapvetően a döntő színvonalának, tartalmi és formai-módszertani megítélésére vállalkoztak. A vetélkedő megítélésének összesített eredménye a maximális (81-100%-os) értékelést hozta!

Eredményeink értékéből nem von le az a tény sem, hogy törekvéseink társadalmi hatásai, kisugárzása nem érte el a kívánt szintet, – a középiskolai oktatás radikális átalakítása, az abból fakadó intézményi strukturális és létszám-leépítési bizonytalanságok miatt – elvonták a pedagógusok figyelmét a vetélkedővel összefüggő megkeresésünktől.

Együttműködő partnereink sorában is további lényeges változások mentek végbe az elmúlt évben. A társadalompolitikai és intézményi változások, valamint a gazdasági nehézségek következtében megváltoztak az együttműködés és a pályázás feltételi is. A ZMNE átalakulása tovább nehezítette az egyetemi, újabban a Társadalomtudományi Intézeti együttműködés lehetőségeit. Az új egyetemi struktúra az egyetemi együttműködés újragondolását indokolhatja. Az elmúlt évben az MPVSZ és a HM Védelmi Hivatala bizonyult eredményes együttműködő partnernek – tartalmi-szakmai és anyagi kérdésekben egyaránt. A kedvező ombudsmani megítélés mentén aktivizálni lehetne korábbi kapcsolatainkat az OKF-fel. A Külügyminisztérium pozitív hozzáállása sokirányú tevékenységünkhöz kedvező anyagi feltételeket biztosított elmúlt évi munkánkhoz. Köszönet érte! A HM illetékes szerveivel gyakorlatilag nincs együttműködésünk, igaz nem pályáztunk a – tevékenységi körünkön kívül eső – múzeum-berendezési és hadisír-gondozási pályázatukra.

Szervezeti életünk alapdokumentumaink előírásainak megfelelően folyt, rendezvényeink mellet elnökségi üléseink többnyire interneten keresztül kerültek megtartásra. A jóváhagyási, utalási tranzakciók digitális módja bevált, csökkenti működési költségeinket, ugyanakkor biztosítja belső életünk folyamatosságát és zökkenőmentességét. Az Iroda, melyet – anyagi okok miatt – kisebbre cseréltünk, folyamatos működése digitálisan biztosított. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság együttműködése naprakész. Rendezvényeink dokumentumainak archiválása biztosított. Tagságunk létszáma – az ifjúsági vetélkedő és a konferencia kapcsán – néhány fővel emelkedett, gyakorlatilag stagnál annak ellenére, hogy honlapunkat (www.habe.hu) sokan látogatják. Újra kell gondolnunk szervezeti életünket a 2012. január 1-vel hatályba lépett 2011. évi CLXXV. törvény („civil törvény”) követelményeinek megfelelően.

Eredményeink mellett és a szakmai presztízsünk megőrzése-erősítése érdekében azonban teendőink is vannak. A sok változás miatt szükségesnek látszik egy tisztázó számvetés a tagsági viszonyokat illetően. A bonyolultabbá és kiszámíthatatlanabbá vált társadalmi feltételek miatt társadalmasítani szükséges a működőképesség fenntartását biztosító pályázati figyelés rendszerét, a szponzorok felkutatását, az Egyesület kiszámítható szakmai tevékenységének menedzselését, az Elnökség testületi és tagjai egyéni felelősségének érvényesülését. Újra kell gondolni a tagság mozgósításának és bevonásának lehetőségeit és új formáit, felelősségének gyakorlati megvalósítását.

Kemény és következetes munkával és sokak aktív közreműködésével vívta ki a TIT HABE azt a pozitív szakmai és társadalmi megítélést, amellyel közel tizenhat év után rendelkezik. Az elmúlt 15 évről készült rövid összefoglaló a honlapon csak vázlatosan adhatott számot sokoldalú tevékenységünkről. Az összegzés csupán felvillantotta fontosabb eseményeinket, rendezvényeinket, amelyek az ország egész területére és minden lakossági célcsoportra kiterjedtek. Büszkék lehetünk arra, hogy egyedülálló volt például (mert más civil szervezet ilyen tömeges szakmai ismeretterjesztő tevékenységéről nincs tudomásunk): a MH alakulatainál megtartott négy roadshow, a nyugállományúakat és tartalékosokat összefogó valamennyi (17) HEMO meglátogatása lakossági fórum megtartása céljából, a NATO- és EU-csatlakozást megelőző országos előadássorozat, a 2011. évi megyei védelmi igazgatási és polgári-, katasztrófavédelmi előadásaink (a tizenöt év alatt összesen kb. 1500 előadás!). A kiadványaink és konferenciáink érzékelhető nyomokat hagytak szervezőkben-előadókban és résztvevőkben egyaránt. Érdemes tehát folytatni…!

Tevékenységünk anyagi feltételei – hasonlóan a korábbi évekhez – kiszámíthatatlanok voltak az elmúlt évben is, hiszen azokat pályázataink eredményessége határozta meg. A társadalmi viszonyok hektikussága és bizonytalansága következtében rendkívül nehéz tervezni és pontos időszámvetést végezni a rendezvényeket illetően. Ezért nagyfokú rugalmasságra és eredményes együttműködésre van szükség az Elnökség tagjai között. 2011-ben egyrészt az előző évből áthozott – MPVSZ-es – pályázati összeggel, másrészt a Külügyminisztériumtól – ifjúsági vetélkedőre (2.078eFt) és (a 2012. évre átnyúló) működési támogatásra (800eFt) pályázat útján nyert összeggel rendelkeztünk, amely felhasználásával az évközben felhalmozódott – az elnökségi tagok által befizetett tagi kölcsönnel (400eFt) kiegyenlített – működési adósságaink rendezésre kerültek. Az elmúlt évben sem sikerült azonban előrelépnünk a tagdíjfizetés és az 1% befizetésének tekintetében, amelyek eddig is csupán a működési költség töredékét adták!

Összességében megállapítható, hogy – szervezeti tevékenységünk időbeni egyenetlenségei ellenére – tartalmi munkánk színvonala megfelelt az elmúlt tizenöt év hagyományainak, különösen az országos középiskolai vetélkedő és a védelmi igazgatás és polgári- katasztrófavédelmi szakértők felkészítése, tájékoztatása, a lakossági fórumok tekintetében. Anyagi gondjaink egyre nyomasztóbb terhei alapvetően befolyásolják szakmai tevékenységünket, ezért halaszthatatlan változtatásokra és a tagság aktívabb közreműködésére van szükség.

Megjegyzés: az Elnökség beszámolóját a Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott ülésén élénk vitában véleményezte, és egyhangúlag jóváhagyta. A Közgyűlés döntött arról, hogy egy munkacsoport megbízásával stratégiát dolgoz ki az Egyesület tevékenységének korszerűsítése és – tizenhat éve – vállalt küldetésének színvonalas teljesítése érdekében.

Budapest, 2012. április 19.

Közgyűlés